منوی دسته بندی

دورهمی ها

به تمامی حاظران رویداد، گواهی حضور اعطا می شود.

دورهمی های گذشته

دورهمی های مدرسه هوش مصنوعی با محوریت های علمی و عملی برگزار شده اند. در جلسات گذشته از مباحث مختلفی در زمینه هوش مصنوعی صحبت شده و پیاده سازی هایی در راستای درک بهتر مفاهیم انجام شده.

برای دسترسی به منابع از